ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญา

ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องมีความเสถียรสูงและให้บริการที่มีคุณภาพ

ปณิธาน

มุ่งมั่นในการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ตอบสนองต่อผู้รับบริการและมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

มุ่งให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางการศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

vision-mission01

พันธกิจ

ด้านบริหารจัดการ

  • ติดตั้ง ควบคุม ดูแลและให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ภายในสถาบัน และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
  • ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องและระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่ายหลักของสถาบัน รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ บนเครื่องแม่ข่ายหลักของสถาบันและการสำรองข้อมูลของระบบ
  • ให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศสำหรับงานบริหารของสถาบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา

ด้านการจัดการศึกษา

  • ให้บริการห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงาน อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของสถาบัน เพื่อสนับสนุน การเรียน การสอน และการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การเสริมสร้างและส่งเสริมความรู้ ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์
  • ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของสถาบัน และบุคคลทั่วไป
  • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ แก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ด้านการบริการวิชาการ

  • บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสถาบัน และ สังคมอย่างเหมาะสม
Scroll to Top