ผู้บริหารและบุคลากร

management team

คณะผู้บริหาร

ajPanwit

รศ.ดร. ปานวิทย์ ธุวะนุติ

ผู้อำนวยการ
ดร.-สุวิทย์-ภูมิฤทธิกุล

ผศ.ดร. สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล

รองผู้อำนวยการ

General Administration

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ภาวนา-สังขจินดา

ภาวนา สังขจินดา

IT Infrastructure System

ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

พเยาว์-เลียงสุนทรสิทธิ์

พเยาว์ เลียงสุนทรสิทธิ์

สมโชค-กิ้มปาน

สมโชค กิ้มปาน

นเรศ-ศรีจาด

นเรศ ศรีจาด

อธิภู-มงคลขจิต

อธิภู มงคลขจิต

ณัฐพล-วิจิตรจันทร์

ณัฐพล วิจิตรจันทร์

เกรียงศักดิ์-บุญวงศ์

เกรียงศักดิ์ บุญวงศ์

มานพ-วรรณ์ดี

มานพ วรรณ์ดี

ชัยวัฒน์-ยมวรรณ

ชัยวัฒน์ ยมวรรณ

Application Technology

ฝ่ายเทคโนโลยีประยุกต์

อนิรุทธ์-สิงหะ

อนิรุทธ์ สิงหะ

ณภัชชา-ประดับทอง

ณภัชชา ประดับทอง

ธงชัย-ลือจขร

ธงชัย ลือขจร

นุจรีย์-โททัสสะ

นุจรีย์ โททัสสะ

ปริญญา-จรูญพรพงศ์

ปริญญา จรูญพรพงศ์

User Service

ฝ่ายบริการผู้ใช้งาน

พิมพ์ปภาดา-เกิดอยู่

พิมพ์ปภาดา เกิดอยู่

สุกุมา-มุ่ยสี

สุกุมา มุ่ยสี

คมกริช-คำสอ

คมกริช คำสอ

สถิตย์-ดวงแก้ว

สถิตย์ ดวงแก้ว

ติดต่อขอรับบริการหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่

Scroll to Top