รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารข้อมูลดิจิทัล ให้สัมภาษณ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI

           ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566  รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลฯ  เข้าให้สัมภาษณ์เชิงลึกโครงการสำรวจความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)  โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)  ขอสัมภาษณ์ เพื่อเป็นการดำเนินโครงการสำรวจความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) สำหรับบริการดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความพร้อมในการนำเทคโนโลยี AI ไปใช้ในองค์กร ทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ โดยเฉพาะการนำไปใช้เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าและผู้มาใช้บริการ เพื่อนำผลการสัมภาษณ์และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องไปพัฒนาประเทศไทยในมิติที่เกี่ยวข้องต่อไป

updated on 19  May  2566

Scroll to Top