กิจกรรมโครงการอบรม พื้นฐานความเข้าใจ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้มีการจัดโครงการอบรม พื้นฐานความเข้าใจ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)  โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้ความรู้เกี่ยวกับ

  • ความเป็นมาและความจำเป็นของ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
  • เข้าใจการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและการเผยแพร่ข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
  • รู้จักผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • หลักการ GDPR ฐานข้อมูลทางกฎหมาย
  • การขอรับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล (consent)
  • บทกำหนดโทษ การรับผิด
  • แนวทางปฏิบัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • เรียนรู้กรณีศึกษา การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้วิทยากรในการบรรยายได้รับเกียรติจาก  สถาบันมาตรฐานอังกฤษ บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

Scroll to Top