เตรียมพบกับศูนย์ข้อมูลกลาง สจล. ‼️

    ทุกท่านทราบไหมว่าตอนนี้ สจล. เรามีศูนย์ข้อมูลกลาง สจล. แล้ว คือหน่วยงาน KDMC (KMITL DATA MANAGEMENT CENTER) และพร้อมจะให้บริการทุกท่านด้านข้อมูลในอีกไม่ช้า ณ ชั้น 2 ของ KMITL LIFELONG LEARNING CENTER (สำนักหอสมุดกลาง สจล.)

ทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลกลาง สจล. จะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของ สจล. เพื่อนำไปวิเคราะห์และสร้างโมเดล AI ที่จำเป็นที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของสถาบันฯได้ และการจัดตั้งศูนย์ KDMC นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของแผนในการผลักดัน สจล. เราให้ไปสู่เป้าหมายของการเป็น Digital University ต่อไป
__________________________
#KDMC

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความ (๔.๒) ในข้อ ๔ (๔) ของประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔.๒) สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีหน้าที่ส่งเสริม
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านการเรียนการสอนและศักยภาพสำหรับผู้เข้ารับบริการทุกช่วงวัย
ให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นทัดเทียมระดับสากลอย่างไร้ขีดจำกัด และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต พร้อมทั้งให้บริการพื้นที่เพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ และความต้องการบริการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความ (๔.๓) ในข้อ ๔ (๔) ของประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔.๓) สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
ในการให้บริการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสารข้อมูล และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของข้อมูลดิจิทัล ในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล
นำเสนอข้อมูลและให้บริการข้อมูล”

ข้อ ๕ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือการใช้ชื่ออื่นใดของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในส่วนที่มีคาว่า สำนักหอสมุดกลาง ให้หมายถึง สำนักการเรียนรู้
ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้หมายถึง
สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

Scroll to Top