ภาพบรรยากาศ กิจกรรมอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ No-code development platform(Google Appsheet)

เมื่อวันที่ 18 -19 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 สำนักหอสมุดกลาง
วิทยากรโดย Edward Handy Satio Customer Engineer – Google workspace

 Topic

– Basic concept of Appsheet
– Setup data Source
– Building sample App
– Identifying Problem Statements
– Automation
– Intelligence (AI)
– Brainstorming and prototype development

updated on 19 October 2022

Scroll to Top