ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ PDPA และช่องทางการติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

         ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     จึงได้จัดทำประกาศข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสถาบันเทคโนโลยีพรจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้ท่านได้รับทราบนโยบายของสถาบันฯเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบังคับและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่  https://pdpa.kmitl.ac.th/

      ทั้งนี้หากท่านต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านสามารถติดต่อได้ที่  dpo@kmitl.ac.th

Updated on 1 June 2022

Scroll to Top