เปิดให้บริการ SSID ใหม่ ” K-FIGHT “

เพื่อส่งเสริมค่านิยม FIGHT ของสถาบันฯ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จึงเปิดบริการไวไฟชื่อใหม่เพิ่มเติม คือ K-FIGHT

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ไห้เกิดการสลับไวไฟไปมาจนรบกวนการใช้งาน ผู้ใช้งานอุปกรณ์ 5GHz

ควรเพิกถอนไวไฟ K-NEXT ให้เหลือเพียง K-FIGHT

Scroll to Top